r
Visa requirement

Vietnam Visa Application

The easiest way to obtain a Vietnam visa is to apply a visa approval letter issued by the Vietnam Immigration Authority.  With the visa approval letter, you can obtain your visa from the Vietnam embassy in your country or from the visa on arrival counter at the Vietnam international airport. 

There are several websites which offer the online service to apply for visa approval letter. You may like to check the following websites for more info:-

http://www.vietnam-visa.com

https://www.vietnamsvisa.com

 
Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông