-->

Thành phần tham dự?

Chương trình được thiết kế cho các nhà quản lý cấp cao thuộc các khối:

  • Dịch vụ ngân hàng bán lẻ / tiêu dùng
  • Công nghệ, vận hành, dữ liệu và phân tích
  • Thẻ và thanh toán
  • Ngân hàng kỹ thuật số và đa kênh
  • Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thay thế
  • Các công ty tài chính bảo hiểm và chuỗi cung ứng
  • Mạng ngang hàng (P2P), khởi nghiệp , các công ty blockchain, các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, trao đổi, quản lý tài sản, cho vay và tín dụng